Дсту згущене молоко: ДСТУ 4274:2003. Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови (61907)

ДСТУ 4274:2003. Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови (61907)


ДСТУ 4274:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Консерви молочні

МОЛОКО НЕЗБИРАНЕ ЗГУЩЕНЕ З ЦУКРОМ

Технічні умови

Видання офіційне

Київ

Держспоживстандарт України
2003ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО Інститутом харчової хімії та технології НАН України та Національною асоціацією “Укрконсервмолоко” Міністерства аграрної політики України

ВНЕСЕНО Міністерством аграрної політики України

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарта України від

 2. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ( зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 2903-78)

 3. РОЗРОБНИКИ С.М. Шульга, канд. фіз.-мат. наук; М.Ю. Кучінка, канд. техн. наук;

Т.І.Бурикіна; Л.П. Ільченко; С.І. Калієвський

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю або частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

 3. Визначення 4

 4. Технічні вимоги 4

 5. Вимоги 10

безпеки

 1. Вимоги охорони довкілля 10

 2. Правила приймання 11

 3. Методи контролю 12

 4. Транспортування та зберігання 13

 5. Гарантії виробника 13

 6. Додаток А Бібліографія 14

 7. Додаток Б Інформаційні данні про харчову та енергетичну цінність продукту.. 16

Додаток В Код продукції згідно з ДКПП 17НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Консерви молочні

МОЛОКО НЕЗБИРАНЕ ЗГУЩЕНЕ З ЦУКРОМ
Технічні умови

Консервы молочные

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ
Технические условия

Canned milk

THE WOLLY CONDENSEN MILK WIHT SUGAR
Specification

Чинний від

 1. Сфера застосування

Цей стандарт поширюється на молоко незбиране згущене з цукром ( далі по тексту — продукт), що виробляють з пастеризованого, нормалізованого коров’ячого молока випарюванням частини вологи і консервуванням цукром.

Продукт призначено для безпосереднього вживання в їжу та для реалізації в торговельній мережі.

Вимоги до безпеки продукції викладено у 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими.

Видання офіційне

 1. Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2212- Молочна промисловість, виробництво молока і кисломолочні продукти. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2213-93 Цукор-рафінад. Технічні умови

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри і правила застосування

ДСТУ 2316-97 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ГОСТ 12. 1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования

безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования

безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия

ГОСТ 5958-79 Фанерно-штампованные бочки. Технические условия

ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86) Банки металлические для консервов. Технические условия

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная . Технические условияГОСТ 8764-73 Консервы молочные. Методы контроля

ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия

ГОСТ 9218-80 Автоцистерны для молока. Технические условия

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 9557-87 Поддон плоский деревянный размером 800х1200 мм. Технические условия

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, прессервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический закрытый, номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 22831-77 Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т, размером 1200х1600 и 1200х1800 мм. Технические условия

ГОСТ 23651-79 Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 26683-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические условия

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова

ГОСТ 27709-88 Консервы молочные сгущенные. Метод определения вязкостиГОСТ 29245-91 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей

ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира

ГОСТ 29248-91 Консервы молочные. Йодометрический метод определения сахаров

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30305.1-95 Консервы молочные сгущенные. Методики выполнения измерений массовой доли влаги

ГОСТ 30305.2-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие.

Методика выполнения измерений массовой доли сахарозы (поляриметрический метод)

ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие.

Титриметрические методики выполнения измерений кислотности

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus

ГСТУ 15-16-98 Банки металеві для пресервів. Технічні умови

ГСТУ 15-52-2000 Банки металеві суцільноштамповані нових типів для консервів. Технічні умови

 1. Визначення

У цьому стандарті використані терміни з відповідними визначеннями згідно з ДСТУ 2212.

 1. Технічні вимоги

  1. Продукт виготовляють відповідно до вимог цього стандарту згідно з технологічною інструкцією та з додержанням державних санітарних норм і правил для підприємств молочної галузі, затверджених в установленому порядку.

  2. Характеристики

   1. За органолептичними показниками продукт повинен відповідати вимогам, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Органолептичні показники продукту

Назва показника

Характеристика

Смак і запах

Солодкий, чистий, з вираженим смаком пастеризованого молока, без сторонніх присмаків і запахів. Дозволяється наявність легкого кормового присмаку

Консистенція

Однорідна за всією масою, без наявності відчутних органолептично кристалів молочного цукру. Допускається незначна мучниста консистенція і незначний осад лактози на дні банки під час зберігання

Колір

Білий з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою

 1. За фізико-хімічними показниками продукт повинен відповідати вимогам та нормам, що наведені в таблиці 2.

Назва показника

Норма

Метод контролю

Масова частка вологи, не більше, %

26,5

Згідно з ГОСТ 30305.1

Масова частка сахарози, не менше, %

43,5

ГОСТ 29248, ГОСТ 30305. с.

2. Кислотність в перерахунку на відсоток вмісту молочної кислоти визначають в продукті, що відвантажують на експорт.

 1. За мікробіологічними показниками продукт повинен відповідати вимогам, що наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 Мікробіологічні показники продукту

Назва показника

Норма

Метод контролю

Кількість мезофільних аеробних і факультативно-

2,5 х 104

Згідно з

анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г продукту, не

ГОСТ 9225

більше

Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), в:

Не допускаються

ГОСТ 9225

споживчій тарі в 1,0 г продукту

Те саме

Те саме

транспортній тарі в 0,3 г продуту

Патогенні мікроорганізми, в т. ч. бактерії роду

Не допускаються

Інструкція 1135

Сальмонела, в 25 г продукту

S. aureus, в 1 г продукту

Не допускається

ГОСТ 30347

Вміст токсичних елементів, мікотоксинів, антибіотиків, гормональних препаратів в продукті повинен відповідати нормам установленим МОЗ України, що зазначені в таблиці 4.Таблиця 4 Вміст токсичних елементів в продукті

Назва показника

Норма

Метод контролю

Токсичні елементи, не більше мг/кг :

Згідно з

свинець

0,3

ГОСТ 26932

кадмій

0,1

ГОСТ 26933

миш’як

0,15

ГОСТ 26930

ртуть

0,015

ГОСТ 26927

мідь

3,0

ГОСТ 26931

цинк

15,0

ГОСТ 26934

олово

200,0

ГОСТ 26935

Мікотоксини, не більше, мг/кг :

не допускається

МР № 4082

афлотоксин Мі

(< 0,0005)

Те саме

Антибіотики, не більше, од/г :

тетрациклінової групи

< 0,01

МР № 3049

пеніцилін

< 0,01

Те саме

стрептоміцин

< 0,5

Гормональні препарати, мг/кг :

діетилстильбестрол

не допускається

МР № 2944

естрадіол-170

0,0002

МР № 3208

  1. Вміст пестицидів у продукті не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених в ДСанПіН 8. 8.1.2.3.4-000 [10].

  2. Вміст радіонуклідів у продукті не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДР-97 [21].

 1. Вимоги до сировини та матеріалів

  1. Для виробництва продукту використовують таку сировину і основні матеріали:

 • молоко коров’яче незбиране не нижче 2-го гатунку з кислотністю не більше 20 0Т згідно з ДСТУ 3662;

 • молоко знежирене кислотністю не більше 21 0Т, згідно з ДСТУ 3662;

 • маслянку, яку одержують при виробництві солодковершкового несолоного масла, кислотністю не більше 20 0Т згідно з чинною нормативно-технічною документацією [6];

 • вершки кислотністю плазми не більше 24 0Т, які одержані з коров’ячого молока не

 • нижче 2-го гатунку згідно з ДСТУ 3662;

 • цукор-пісок згідно з ДСТУ 2316;

 • цукор-рафінад згідно з ДСТУ 2213;

 • цукор молочний рафінований дрібнокристалевий згідно з чинною НД ;

 • воду питну згідно з ГОСТ 2874, ДСанПіН 136/1840 [9].

Скачать бесплатно

Як правильно вибирати згущене молоко: поради експерта

За останніми лабораторним дослідженням, майже 90% цих солодощів виготовляють з пальмової або кокосової олії. Але це ще не найгірше, що може бути всередині баночки зі згущеним молоком. Ще з радянських часів все згущене молоко робиться по ГОСТу, в сучасній Україні – по ДСТУ, і повинна складатися тільки з молока і цукру. Але іноді буває, що в ній немає і краплі молока. Замість вона складається з цього – пальмового масла.

Навіщо в згущене молоко додають пальмову олію?

Робити згущенку традиційним способом – дорого і довго, адже цільне коров’яче молоко псуватися дуже швидко. Багатьом виробникам легше і дешевше взяти сухе молоко, а щоб якось розбавити його до стану звичного згущеного молока, туди часто додають пальмову молоко.

Адже пальмовий або кокосовий жир – це дешевий замінник натуральних жирів. Пальмова олія довго не псується, але корисним його не назвеш – постійне вживання олії може призвести до хвороб судин і навіть онкологічних захворювань.

На жаль, така неякісна згущене молоко не відрізняється від натуральної, якщо не заглядати до складу. У чому ж секрет?

Пальмова олія має сірий колір, тому для згущеного молока його потрібно трохи відбілити. У цьому допомагають титанові білила або діоксид титану (Е171). Це барвник, неорганічний пігмент, білий порошок без смаку і кольору. Використовується як пігмент і наповнювач у виробництві гуми, лакофарбових матеріалів, паперу.

Також в згущене молоко можуть додати модифікований крохмаль для штучного згущення молока та поліпшення виду, але з його присутністю псується смак згущеного молока. Тому туди додають ароматизатори, підсолоджувачі, цукрозамінники, і ту карбоксиметилцеллюлозу. Така згущене молоко обійдеться виробнику в половину дешевше, а вид і смак матиме той же, що і натуральна.

Варене згущене молоко – чи варто купувати?

Справжнє згущене молоко ніхто з виробників не варить, так як вже через місяць вона засахариться. Варити справжню цельномолочную згущене молоко на заводах просто невигідно. Тому варене згущене молоко також роблять з пальмового масла та просто підфарбовують.

Як купити справжнє згущене молоко?

На згущеному молоці має бути написано:

 • ДСТУ 4274 2003 – це ГОСТ української згущенки
 • За ГОСТом згущене молоко повинне бути в жерстяній банці! Банка повинна бути цілою, без вм’ятин, інакше туди можуть потрапити шкідливі компоненти із заліза.
 • Термін придатності згущеного молока в банці – 12 місяців, в пластику – два або три місяці.

Як НЕ попастися на несправжню згущене молоко?

 • Дивимося на назву. Правильно згущене молоко звучить так: «Молоко згущене з цукром» або «Молоко незбиране згущене з цукром», а не «Згущене молоко», «Згущене молоко» або навіть «Сгущеночка».
 • Не беремо згущене молоко, якщо там є E950 – ацесульфам калію. Це підсолоджувач, підмішується до решти підсолоджувачів, особливо підсилювачем смаку аспартамом (E951). Компонент протипоказаний деяким людям із захворюваннями і його не можна давати дітям до 7 років.
 • Також не беремо, якщо в складі є Е171 – діоксид титану. Це барвник, неорганічний пігмент, аморфний білий порошок без смаку і кольору. Використовується як пігмент і наповнювач у виробництві гуми, лакофарбових матеріалів, паперу. Використовується, щоб підкоригувати колір пальмового або соевоего молока, яке саме по собі сіре.
 • Не беремо згущене молоко з крохмалем, так як його додають для штучного згущення молока та поліпшення виду, але з його присутністю псується смак згущеного молока.

Якщо я сумніваюся в складі або він не вказаний, як перевірити згущене молоко «на око»?

Крім етикетки, коли ви вже прийшли додому, ви можете подивитися і на вигляд самої згущеного молока – вона повинна бути густої консистенції, стікати з ложки рівною смужкою, а не капати згустками. Також можна крапнути на неї йод, якщо згущене молоко посиніє – в її складі є крохмаль.

ГОТУЄМО З НАМИ
Як приготувати домашнє згущене молоко (фоторецепт)

Товары

 

Выберите пищевую группуМясо и мясные продуктыМолочная продукция и яйцаРыба и морепродуктыКрупы и крупяные продуктыОвощи, фрукты, орехи и семечкиКондитерские изделия и медКофе и чайПриправыНапиткиМасла и жирыДругие

151219

Масло подсолнечное рафинированное Гуляй-Поле вымороженное дезодорированное марки «П»
Масло подсолнечное высшего качества особой очистки, имеет нейтральный вкус и аромат. Таким образом, сохраняется натуральный аромат компонентов для горячих блюд. Подходит как для длительного жарения, так и для запекания!

Сэндвич на основе хрустящего сахарного печенья золотистого или шоколадного цвета, покрытого темной глазурью с нежной воздушной начинкой — суфле. Начинка на основе натурального сгущенного молока. Продукт очень похож на мороженое. Модный разнообразный ассортимент со вкусами: классическое мороженое, карамель, лесные ягоды, вишня, мандарин, манго, ягодный чизкейк. Обладает невероятным ароматом и вкусом. Вес в ящике 2 кг; 1,6 кг; 0,42 кг. Продажа поштучно и по весу.

Ванильный бисквитный сэндвич в виде палочки с нежной кремовой начинкой, составляющий 31% от общего объема продукта, изготовлен на основе кокосового масла и натуральных молочных продуктов.

В ассортименте три вкуса: банан, ваниль, шоколад.

Каждое изделие в индивидуальной упаковке (фольга или пленка) с красочными волшебными монстриками.

Они могут стать милой игрушкой для малышей.

Вес в ящике 1,3 кг; 0,4 кг; 0,5 кг.

Продажа поштучно и по весу

Песочное печенье, украшенное кокосовой стружкой, белым шоколадом и миндалем. Состав: мука пшеничная в/г, маргарин столовый, сахар, глазурь жировая, стружка кокосовая, миндаль, краситель искусственный Е102.

Очень вкусное сахарное печенье с сочетанием популярного вкуса кокоса.

БЕЗ ГЛЮТЕНА, БЕЗ ЛАКТОЗЫ.

Гармонично сочетает изысканный вкус и хрустящую структуру печенья.

Для тех, кто любит сладкое, но прежде всего заботится о своем здоровье и самочувствии.

Нежное печенье-сэндвич с двойной начинкой — сливочное суфле и вишневое варенье.

Печенье песочное шоколадного цвета, с растрескавшейся поверхностью.

Воздушное суфле на основе сгущенного молока, по вкусу напоминающее мороженое, а вишневое варенье придает пикантности продукту.

Невероятное сочетание вкусов.

Два кусочка печенья в прозрачной упаковке.

Вес в коробке 1,5 кг; 0,42 кг.

Песочное печенье с малиновой начинкой, украшенное шоколадной глазурью. Состав: мука пшеничная в/г, маргарин столовый, начинка мармеладная, сахар, глазурь кондитерская, краситель искусственный Е102. МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ: ОРЕХИ.

180690

Грецкие орехи в темной глазури.

Печенье песочное на основе натуральных молочных продуктов, покрытое белой и темной глазурью, придающей шоколадный вкус.

Оригинальная форма изделия — косточка, делает его интересным и привлекательным.

Вес в коробке 3 кг; 0,4 кг.

Весовая и расфасованная продажа (300 грамм)

180690

Конфеты кондитерские глазированные с мягкой трюфельной начинкой в ​​формованной вафельной оболочке.

Grissini (итальянская сушка). Классический итальянский рецепт с укропом создает непревзойденный вкус наших гриссини.

Не содержит ГМО.

Возможны следующие виды упаковки: гофроящик весом 3 кг, ящик 2,5 кг с прозрачной пленкой, 1. Также упаковка 250 гр. Мы можем производить продукцию под вашей торговой маркой.

Пряник «Нежный». Наши мастера на протяжении многих лет сохраняли традиционную вкусную рецептуру, которую мы воссоздали в нашем печенье. Нежные, покрытые вкуснейшей глазурью, обладают непревзойденным сливочным вкусом. Не содержит ГМО.

Возможны следующие виды упаковки: гофрокороб массой 4 кг, ящик 2,5 кг с прозрачной пленкой, ящик 1,2 кг с прозрачной пленкой. Также фасовка 0,4 кг. Мы можем производить продукцию под вашей торговой маркой.

Печенье песочное несладкое с семечками подсолнечника и льна.

Имеет форму мини-сердечка, очень легкий, в одном килограмме много кусочков.

Печенье со вкусом куркумы и злаков.

Натуральный, вкусный, полезный, постный!

Вес в коробке 2 кг; 0,5 кг.

Весовая и расфасованная продажа.

Очень вкусное сахарное печенье с сочетанием популярного вкуса кокоса.

БЕЗ ГЛЮТЕНА, БЕЗ ЛАКТОЗЫ.

Гармонично сочетает изысканный вкус и хрустящую структуру печенья.

Для тех, кто любит сладкое, но в первую очередь заботится о своем здоровье и самочувствии.

Пряник со вкусом вишни. Вкуснейшие имбирные пряники с кремовой начинкой, покрытые глазурью. Не содержит ГМО.

Возможны следующие виды упаковки: гофрокороб массой 4 кг, ящик 2,5 кг с прозрачной пленкой, ящик 1,2 кг с прозрачной пленкой. Также фасовка 0,4 кг. Мы можем производить продукцию под вашей торговой маркой.

Очень вкусное сахарное печенье с сочетанием популярного вкуса кокоса.

БЕЗ ГЛЮТЕНА, БЕЗ ЛАКТОЗЫ.

Гармонично сочетает изысканный вкус и хрустящую структуру печенья.

Для тех, кто любит сладкое, но прежде всего заботится о своем здоровье и самочувствии.

Печенье овсяное с изюмом. Мы сохранили наш любимый классический вкус овсянки и добавили в него изюм. Печенье изготовлено из натуральных ингредиентов. Не содержит ГМО.

Возможны следующие виды упаковки: гофрокороб массой 4 кг, ящик 2,5 кг с прозрачной пленкой, ящик 1,2 кг с прозрачной пленкой. Также фасовка 0,4 кг. Мы можем производить продукцию под вашей торговой маркой.

Печенье овсяное с шоколадом. Сделано по традиционному рецепту, с кусочками черного шоколада. Содержит натуральные ингредиенты, не содержит ГМО. Непревзойденное сочетание шоколадного и овсяного печенья.

Возможны следующие виды упаковки: гофрокороб массой 4 кг, ящик 2,5 кг с прозрачной пленкой, ящик 1,2 кг с прозрачной пленкой. Также фасовка 0,4 кг. Мы можем производить продукцию под вашей торговой маркой.

Гриссини (итальянская сушка) с луком. Классический итальянский рецепт с луком создает непревзойденный вкус наших гриссини.

Не содержит ГМО.

Возможны следующие виды упаковки: гофроящик весом 3 кг, ящик 2,5 кг с прозрачной пленкой, 1. Также упаковка 250 гр. Мы можем производить продукцию под вашей торговой маркой.

Печенье песочное листовое ароматизированное на основе натуральных молочных продуктов.

Щедро посыпанный сахарной пудрой и ванилью.

Вкус продукта напоминает бабушкину домашнюю выпечку.

Вес в коробке 3 кг; 1 кг; 0,4 кг.

Весовая и фасованная продажа (300 грамм).

Сэндвич «Весёлый бисквит» — два нежных печенья с изображением желейного смайлика, которые связаны начинкой-суфле на основе натуральных молочных продуктов с добавлением агар-агара.

В линейке целое семейство веселых людей: клубника, персики, шоколад, сгущенка.

Бутерброды расфасованы по две штуки в прозрачную упаковку.

Ха-Хатун — отличная возможность завести друзей.

Вес в коробке 1,7 кг; 0,36 кг.

Молоко сгущенное с сахаром «Премиум» 8,5% жирности

040299

 • 0402

  МОЛОКО И СЛИВКИ, КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ИЛИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ

 • 040299

  МОЛОКО И СЛИВКИ, ПОДСЛАЩЕННЫЕ, КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕСОИ

Аналогичные продукты

040299

Продукт, вырабатываемый из пастеризованного нормализованного коровьего молока высшего сорта методом влажного выпаривания и консервирования.

Цвет: белый с кремовым оттенком, однородный по массе. Вкус и аромат: сладкий, чистый с выраженным привкусом пастеризованного молока, без побочных эффектов и соды. Изготовлено по ДСТУ 4274:2003. Отвечает требованиям законодательства Украины и Европейского Союза.

Состав: молоко обезжиренное, сахар (13,98%), сливки, сахар молочный.

040299

Продукт производится из нормализованного коровьего молока высшего сорта путем выпаривания влаги в вакуум-выпарных аппаратах и ​​консервации сахара с последующей высокотемпературной стерилизацией. Цвет: от светло-коричневого до темно-коричневого, однородный по всей поверхности.

Вкус и аромат: сладкий, чистый, с ярко выраженным вкусом настоянного на сахаре молока, без постороннего привкуса и запаха.

Изготавливается в соответствии с требованиями ТУ У 15.5-00381152-001.

Отвечает требованиям Украины и Евросоюза.

Состав: молоко обезжиренное, сахар (13,98%), сливки, сахар молочный.

040299

Продукт изготовлен из нормализованного коровьего молока высшего сорта путем выпаривания влаги в вакуум-выпарных аппаратах и ​​консервированного сахара с добавлением какао-порошка. Продукт имеет сладкий вкус и аромат натурального какао-сгущенного молока и цвета молочного шоколада. Изготавливается в соответствии с требованиями ДСТУ 4275:2003. Отвечает требованиям законодательства Украины и Европейского Союза.

Состав: обезжиренное молоко, сахар (19,1%), сливки, какао-порошок (7%), молочный сахар.

040299

Продукт производится из молочного сырья, полученного при переработке коровьего молока высшего сорта путем выпаривания части влаги с добавлением растительных жиров и консервирования с сахаром. Цвет: равномерный по всей длине. От белого до светло-кремового. Вкус и аромат: сладкий, чистый с выраженным привкусом пастеризованного молока, без побочных эффектов и соды.

Изготавливается в соответствии с требованиями ТУ У 15.5-00381152-001.

Соответствует требованиям Украины и Евросоюза.

Состав: концентрированная деминерализованная сыворотка, сахар (45%), обезжиренное молоко, сливки, лактоза.

040299

Продукт производится из молочного сырья, полученного при переработке коровьего молока высшего сорта путем выпаривания части влаги с добавлением растительных жиров и консервирования с добавлением сахара и какао-порошка.